Inleiding

Fittdelivery.com is een website die eigendom is van Fittdelivery.com te Nijkerk.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Koper’

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Fittdelivery.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Definities

 1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.Fittdelivery.com: de gebruiker van de algemene voorwaarden;Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;Vereniging: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de vereniging;Bedrijf: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en bedrijf;
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Fittdelivery.com alsmede op alle met aangegane Fittldelivery.com overeenkomsten.
 3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Fittdelivery.com is ingestemd.
 6. De internetsite van Fittdelivery.com richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 7. Fittdelivery.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 8. Door het gebruik van de internetsite van Fittdelivery.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Producten en totstandkoming overeenkomsten

 1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 2. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van devolgende omstandigheden:- de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Voetbaluitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;- de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;- een offerte is door de Koper getekend en door Fittdelivery.com ontvangen ingeval door Fittdelivery.com een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Fittdelivery.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Fittdelivery.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 4. Koper en Fittdelivery.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Fittdelivery.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fittdelivery.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Indien Fittdelivery.com niet aan de leveringstermijn kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Fittdelivery.com.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. De Koper is de prijs verschuldigd die Fittdelivery.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fittdelivery.com worden gecorrigeerd.
 3. Bezorgkosten zijn bij de prijs inbegrepen, deze staan niet vermeldt op de factuur. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fittdelivery.com.

Betaling

 1. Bij bestellingen dient op de volgende manier te worden betaald: 
- Op rekening (bedrijven/Instellingen) – Vooruitbetaling – . Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticiteit en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 3. In het geval dat door Fittdelivery.com een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 4. Bij bestellingen dient er vooruit betaald te worden, alvorens de order in behandeling wordt genomen.

Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fittdelivery.com ernaar om bestellingen binnen 21 dagen te leveren. De uiterste leveringstermijn is 60 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Fittdelivery.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product, dat tijdelijk niet leverbaar is, en door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Fittdelivery.com streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering, aan Fittdelivery.com ter kennisgeving worden gebracht.
 2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Fittdelivery.com is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

 1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn recht tot herroeping uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Fittdelivery.com aanspraak gemaakt worden op het herroeping recht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 2. Fittdelivery.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 3. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn is niet mogelijk.
 4. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Fittdelivery.com voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
 5. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Fittdelivery.com is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Fittdelivery.com geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van 1 maand na ontdekking hiervan, Fittdelivery.com in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
 2. Fittdelivery.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Fittdelivery.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien Fittdelivery.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:- Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet mettoestemming van Fittdelivery.com of de fabrikant zijn verricht;- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. De Koper is gehouden Fittdelivery.com te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Fittdelivery.com zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 6. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
 7. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Fittdelivery.com streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 8. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Fittdelivery.com.

Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Fittdelivery.com , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fittdelivery.com , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Persoonsgegevens

 1. Fittdelivery.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Danny van Dijk